interclub rotary giuliani 26 luglio 2017 Segio Ashiku